Институт угольных технологий

Інститут вугільних енерготехнологій (ІВЕ) Національної академії наук України (НАН) - науково-дослідний інститут НАН України, що входить до складу Відділення фізико-технічних проблем енергетики (ВФТПЕ) НАН України.


Впродовж останніх тридцяти років, постійно вдосконалюючись та розширюючись, пройшов низку перетворень - з Відділення високотемпературного перетворення енергії (ВВПЕ) НАН України, на базі якого був створений, до Науково-технічного центру вугільних енерготехнологій (НТЦВЕ) НАН України та Міненерго України і, нарешті, Інституту вугільних енерготехнологій (ІВЕ) НАН України, правонаступником яких є на даний час.

Очолювали НТЦВЕ - ІВЕ: академік НАН України, Ю.П. Корчевой (1997-2009 рр.), академік НАН України - О.Ю. Майстренко (2009-2011 рр.).

На даний час інститут очолює - в.о. директора Н.І. Дунаєвська


Головними завданнями Інституту є :

проведення фундаментальних та прикладних досліджень, спрямованих на одержання нових знань та їх практичну реалізацію в паливно-енергетичному комплексі (ПЕК) України, а також підвищення енергетичної безпеки України;

розробка нових екологічно чистих енерготехнологічних процесів;

розробка нових процесів очищення продуктів згоряння/газифікації від шкідливих викидів;

розробка нових діагностичних приладів високотемпературних процесів;

розробка та впровадження нових державних стандартів (в т.ч. гармонізованих з ISO), регламентуючих якість твердого палива та його використання, а також екологічно орієнтованих галузевих керівних документів та Програм, узгоджених з Директивами Європейського співтовариства;

науково-технічне забезпечення впровадження нових екологічно безпечних технологій в енергетичному та інших секторах економіки країни.


В Інституті функціонують понад п'ять наукових відділів та лабораторій.


Дослідження здійснюються за такими основними напрямами: 

кінетика процесів горіння та газифікації твердого палива, в т.ч. під тиском; вивчення динаміки піролізу паливних частинок; розробка процесів у різних модифікаціях киплячого шару, в т.ч. у циркулюючому киплячому шарі; фізико-технічні основи процесів очищення продуктів згоряння та газифікації від оксидів сірки, оксидів азоту, пилу;

математични моделювання енергетичних процесів; створення нового аналітічного та діагностичного обладнання контролю високотемпературних процесів та багато інших.